Хизматрасониҳои Тоҷикстандарт

          Фонди давлатии стандартњои Љумњурии Тољикистон

Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи стандартонї» яке аз самтњои асосии фаъолияти Агентии Тољикстандарт, чун маќоми миллии стандартонї, ин таъсис ва пешбурди Фонди давлатии стандартњои Љумњурии Тољикистон мебошад.

Њоло имрўз Фонди  мазкур ба захирањои иттилоотии Љумњурии Тољикистон дохил гашта зиёда аз 20 њазор адад стандартро дар бар мегирад ва аз стандартњои миллї, минтаќавї ва байналмилалї иборат мебошад.

Маълумот дар бораи стандартњои номбурда тавассути алоќаи телефонї ва нусхаи расмии онњо тавассути почтаи электронї (info@standard.tj),  инчунин њангоми ташрифи шахсї ба фонди номбурда, дар шаклњои электронї ва ё коѓазї тибќи мурољиатњои шахсони њуќуќї ва воќеї пешнињод карда мешаванд.

Маълумот дар бораи стандартњои минтаќавї (байнидавлатї – ГОСТ) инчунин дар шабакаи расмии Шўрои байнидавлатї оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсия, ки Агентии Тољикстандарт аъзои комилњуќуќи он мебошад, бо суроѓаи: www.easс.org.by дар фасли «Каталог стандартов» дастрас мебошад.  

Пардохти маблаѓ барои дастрас намудани нусхаи расмии стандартњо ва ё маълумот дар бораи онњо, ба истиснои харољоти тањвил, барои мурољиаткунандагони ватанї ва хориљї баробар мебошад.

  • Телефонњо барои маълумот:
  • 223-06-17 (шўъбаи стандартонї);
  • 44-600-81-35;
  • 44-600-81-53 (Фонди давлатии стандартњо)
  •