ХАБАРҲО

2019-04-17: ВОХӮРИИ СУДМАНД

Дар Агентии Тољикстандарт љињати иљрои банди 4 Наќшаи дохилиидоравї барои солњои 2019-2020 оид ба татбиќи «Стратегияи муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020» љамъомад баргузор гардид.

Дар љамъомад роњбарияти Агентї, намояндагон аз Раёсати муќовимат бо терроризм, экстремизм ва назорати иљрои ќонунњо дар самти амнияти миллии Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон, шуъбаи кофтукоби љиноии Раёсати Вазорати корњои дохилї дар шањри Душанбе, Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, кумитаи иљроияи марказии ЊХДТ дар ноњияи Фирдавсї, сардорони раёсату шуъбањо ва дигар кормандони дастгоњи марказии Агентии Тољикстандарт иштирок намуданд.

Дар њамоиш даъватшудагон оид ба мавзўъњои «Сабабњои ба њизбу њаракатњои экстремистї ва бегонапарастї шомил шудани љавонон ва роњњои пешгирии он», « Экстремизм ва оќибатњои он» ва «Терроризм ва экстремизм њамчун хатар дар замони муосир» ибрози аќида намуданд.

Аз љумла прокурори Раёсати муќовимат бо терроризм, экстремизм ва назорати иљрои ќонунњо дар самти амнияти миллии Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон – Рўзиев Юсуф оид ба сабабњои ба њизбу њаракатњои экстремистї ва бегонапарастї шомил шудани љавонон ва роњњои пешгирии он, маърўза карда ќайд намуд, ки имрўз ифротгароии љавонон дар беэътиної бо ќоидањои дар љомеа амалкунандаи рафтор, дар умум бо ќонун ва ба вуљуд омадани иттињодияњои ѓайрирасмии характери зиддиќонунї доштаи љавонон ифода меёбад. Эмиссарҳои гурӯҳҳои тундрав ва ифротӣ бештар ба сафи худ ҷавононеро ҷалб менамоянд, ки зудбовар ва дорои усулҳои заифи ахлоқӣ ва ақидавӣ буда, хоҳиши қавии худзоҳиркунӣ ё худнишондиҳӣ доранд, аз нигоҳи иҷтимоӣ камолнаёфта, онҳое, ки ба таври содда  идеологияеро қабул мекунанд, ки тамоюл (ба ақидаи онҳо)  ба бунёди тартиботи ҷаҳонии «воқеан боадолат» бар асоси дин  доранд.

Экстремизм ин изҳори фаъолияти ифротии шахсони ҳуќуќї ва воќеї ба даъвати нооромї, дигаргунии сохти конститутсионї дар давлат, ѓасби ҳокимият ва тасарруфи салоҳияти он, ангезонидани нажодпарастї, миллатгарої, бадбинии иљтимої ва мазҳабї мебошад.

Њамчунин, зикр гардид, ки Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон љавобгарии маъмурї барои барангехтани кинаю адоватро пешнињод намудааст ва ин мувофиќи маќсад мебошад.

Сипас,  устоди Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон – Сўфиев Фарњод дар мавзўи «Эктремизм ва оќибатњои он» маърўза кард. Ў зикр намуд, ки аз нимаи дуюми асри XX сар карда терроризм ва экстремизм мавриди таваҷҷӯҳи ҳаматарафаи олимон ва сиёсатмадорон қарор гирифт, чунки ин зуҳуротҳо ба проблемаҳои глобалии ҷаҳонӣ табдил ёфтанд. Омӯзиши  ин  проблема тақозо мекунад, ки  ин самт бояд ба таври васеъ ва ҳаматарафа омӯхта шуда, сабабу омилҳо ва чораҳои пешгирикунандаи терроризм ва  экстремизм муайян карда шавад.  

Дар охир миёни мењмонон ва кормандон саволу љавоб доир шуда, пешнињод гардид, ки њар як корманд ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии муќовимат бо терроризм ва экстремизм дастури амали худ ќарор дода, дар љойи кор, љойњои љамъиятї, тарбияи фарзандон ин зуњуротњои номатлубро мавриди сарзаниш ќарор дињанд ва љавонону наврасонро аз гаравидан ба њизбу њаракатњои гуногун боздоранд.